JAVNI POZIV

Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
 

 JAVNI POZIV

za dodjelu podrške investicijama u preradu na porodičnim gazdinstvima za 2014. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom 2.1.7. – Podrška investicijama u preradu na porodičnim gazdinstvima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na porodičnim gazdinstvima za 2014. godinu.

 

Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

 

DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Porodična poljoprivredna gazdinstva, koja se bave preradom proizvoda životinjskog i biljnog porijekla kao dopunskom djelatnošću i grupe proizvođača koji se udruže za preradu određenih poljoprivrednih proizvoda sa porodičnih gazdinstava.

 

U momentu podnošenja zahtjeva za podršku, korisnik treba da bude registrovan za primarnu proizvodnju, odnosno: u Veterinarskoj upravi za životinjsku proizvodnju i za pčelarstvo; u Fitosanitarnoj upravi za biljnu proizvodnju (voćarstvo, povrtarstvo, maslinarstvo, aromatično i ljekovito bilje); u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja za organsku proizvodnju i vinogradarstvo i vinarstvo.

 

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

1.Adaptacija objekata za preradu proizvoda,

2.Nabavka i ugradnja nove opreme za čuvanje, preradu, pakovanje i marketing proizvoda.

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

·Jedno poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati za samo jedan projekat po ovom Javnom pozivu,

·Navedena oprema se ne podržava kroz druge mjere Agrobudžeta,

·Podržava se nabavka isključivo novih materijala i opreme,

·Investicija implementirana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom,

·Investicija realizovana nakon odobravanja od strane Ministarstva, a najkasnije do 30. septembra 2014. godine.

 

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

·Nabavka polovne opreme,

·Troškovi carine, uvoza i sve ostale dažbine,

·Plaćanje u naturi,

·Troškovi sopstvenog rada,

·Troškovi obrtnih sredstava,

·Troškovi osiguranja i registracije.

 

IZNOS INVESTICIJE

Minimalna vrijednost investicije (EUR)

1.000,00

Maksimalna vrijednost investicije (EUR)

10.000,00

 

VISINA PODRŠKE

Visina podrške je do 50% od ukupne investicije. Podrška se isplaćuje nakon završene investicije, nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

 

NAPOMENE

·Podnosilac zahtjeva odgovora za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku,

·Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova,

·Dokumenta ne smiju biti starija od 6 mjeseci,

·Podrška se može ostvariti uz priložen dokaz da je kupljena roba, oprema ili usluga – plaćena faktura i fiskalni blok ili drugi dokaz o uplati (dokaz o prenosu sredstava preko banke),

·Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09) i podrazumjevaju vraćanje primljenih sredstava uvećanih za iznos kamate, kao i gubitak prava na bilo koju podršku naredne dvije godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

·Popunjen Zahtjev za odobravanje projekta,

·Dokaz o upisu u odgovarajući registar proizvođača (za životinjsku proizvodnju i pčelarstvo u Veterinarskoj upravi, za biljnu proizvodnju u Fitosanitarnoj upravi, za vinogradarstvo i vinarstvo i organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja),

·Za grupu proizvođača – spisak članova stalno i privremeno zaposlenih sa sljedećim podacima: ime i prezime, pol, starost, stručna sprema i aktivnosti zaposlenih,

·U slučaju adaptacije, posjedovni list – list nepokretnosti,

·Izjava o kućnoj zajednici,

·Fotografija objekta i postojeće opreme i skicu-prikaz postojećeg stanja objekta sa kratkimopisom u kom dijelu se planira investicija,

·Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,

·Cjenovna ponuda za planiranu investiciju,

·Detaljna tehnička specifikacija za planiranu investiciju.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PLAĆANJA

·Popunjen Zahtjev za odobravanje plaćanja,

·Dokaz da je kupljena roba, oprema ili usluga plaćena – faktura i fiskalni blok ili drugi dokaz o uplati (dokaz o prenosu sredstava preko banke),

·Garantni list za nabavljenu opremu,

·Dokaz-potvrda da je korisnik podrške ušao u proces registracije kod Veterinarske uprave za preradu proizvoda životinjskog porijekla, odnosno u Ministarstvu zdravlja za proizvode biljnog porijekla, na kraju investicije.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROJEKTA

Obrazac Zahtjeva za odobrenje projekta i obrazac Zahtjeva za odobravanje plaćanja za investicije u preradu na porodičnim gazdinstvima za 2014. godinu mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke.

 

Popunjene obrasce Zahtjeva dostaviti isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Direktorat za IPARD plaćanja

po Javnom pozivu za dodjelu podrške investicijama u preradu na porodičnim gazdinstvima

za 2014. godinu

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

 

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

020 482 151 ili 020 482 298

 

Trajanje Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnom listu “Pobjeda” (od 03.05.2014 do 03.06.2014. godine), dok će se obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

 

Odobravanje projekata od strane Komisije za dodjelu podrške, će se vršiti prema tabeli – Kriterijumi rangiranja (tabela je data u Prilogu Zahtjeva za odobravanje projekata) i prema tabeli raspodjele sredstava prema sektorima.

 

PROCEDURA REALIZACIJE

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja formiraće Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Na osnovu Odluke Komisije o prihvatljivosti zahtjeva, prihvaćeni korisnici će dobiti Rješenje o odobravanju projekta za investicije u preradu na porodičnim gazdinstvima za 2014. godinu. Realizacija investicija od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju projekta. Krajnji rok za završetak investicije i podnošenje dokumentacije za isplatu je 30. septembar 2014. godine. Nakon podnešenog Zahtjeva za odobravanje plaćanja, Komisija će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Po obavljenoj kontroli realizovane investicije na licu mjesta, Komisija će pripremiti Izvještaj o obilasku sa foto-zapisom, na osnovu kojeg će se odlučiti o odobrenju za isplatu podrške. Odobreni iznos podrške će biti isplaćen na žiro račun korisnika.

 

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

CEK LISTA (Word)
CEK LISTA (PDF)

Zahtjev za odobravanje placanja (Word)

Zahtjev za odobravanje placanja (PDF)

Zahtjev za odobravanje projekta (Word)

Zahtjev za odobravanje projekta (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *