Izvodi iz zapisnika sa sjednice Upravnog odbora SPOCG

Upravni odbor Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore održao je sastanak 16.02. ove godine na kome se najviše raspravljalo o usvojenim mjerama  Agrobudžeta za tekuću godinu. Članovi odbora su izrazili zadovoljstvo usvojenim Agrobudžetom posebno činjenicom što je za sektor pčelarstva opredijeljeno 150 000 eura direktne podrške što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2000 eura.

Pored ovih, pčelarima će biti na raspolaganju i ostale mjere podrške, kao što su program IPARD, zatim poziv za preradu na porodičnim gazdinstvima, podrška u organizovanju studijskih putovanja itd. U uvodnom  izlaganju predsjednik saveza g Radula Miljaniće, je obrazložio predviđene mjere podrške i izrazio zadovoljstvo nastavkom podrške pčelarima kroz planirane mjere.

Nakon izlaganja predsjednika Miljanića, učešće u rasparavi su uzeli Darko Konjević, Aleksandar Jovićević, Vojin Djukanović, Dušan Martinović i Dragana Šutović.  Svi diskutanti su saglasni da je u cilju što efikasnije implementacije planiranih mjera podrške neophodno što prije krenuti u pripremu sprovođenja datih mjera.

Kada je u pitanju program selekcionisan matica, neophodno je što prije organizovati širi sastanak na kome bi pored uzgajivača matica prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Veterinarske uprave, Saveza pčelara i dr Sladjan Rašić kao koordinator programa selekcije. Imajući u vidu da je prošle dodine bilo problema u pojedinim stanicama za proizvodnju matica to pitnje se u 2016 godini mora strogo ispratiti i ne dozvoliti da sistem selekcije i proizvodnje matica  bude mimo kontrole nadležnih institucija.

Zdravstvena zaštita pčelinjih društava od krpelja varoe je veoma važno pitanje. Kaoštojepoznato, već duži niz godina SPOCG  regresira nabavku lijeka Apigard. Međutim članovi odbora smatraju da bi uvođenje još nekog lijeka u sistem regresiranja dalo pozitivan rezultat. U tom cilju Odbor je odlučio da za ovu godinu SPOCG nabavi probne količine lijeka Api Life Var ( 3 000 komada) kako bi za narednu godinu imali pouzdanije podatke o efikasnosti lijeka.

Program Mladog pčelara početnika će se nastaviti i u 2016 godini. U cilju efikasne realizaije ovog programa potrebno je objaviti poziv za nabavku košnica. Odbor je zadužio komisiju Akcionog plana da definiše uslove poziva i da nabavka košnica bude realizovana do kraja maja mjeseca ove godine.

Većina učesnika je saglasna da nedostatak ovog budžeta jesu nedovoljna sredstva za edukaciju pčelara. Bez edukacije i usvajanja znanja i savremenih metoda rada teško se mogu postići dobri rezultati. Iz  tog razloga Odbor je zaključio da za narednu godinu treba pripremiti kvalitetan predlog za program edukacije kako bi ostvarili podršku i za ovaj segment.

U drugoj tački dnevnog reda predsjednik je upoznao prisutne sa aktivnostima u vezi početka proizvodnje pogača za prihranu pčela. Kao što je poznato u Kući meda je početkom februara počela  proizvodnju pogača. Predsjednik je informisao prisutne da proces proizvodnje teče veoma uspješno, da je oprema uradjena kvalitetno kao i da je gotovi proizvod veoma dobar. Nakon analize ulaznih troškova proizvodnje, koje su obrazložili  dr Dušan Martinović i g Žarko Dragašević, Odbor je donio oduku da cijene pogače bude 0,90 €.

U trećoj tački dnevnog reda , članovi odbora su raspravljali o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorske matice. Kako je obrazložio predsjednik Miljanić, poslovi koji su pokrenuti u Kući meda zhtijevaju  veliko angažovanje i organizovanje procesa proizvodnje koje mora biti konstantno. U cilju uspostavljanja takvog načina rada i stvaranja održivosti kuće meda neophodno je angažovati lice koje će voditi i organizovati procese u Kući meda.  U okviru ovog predloženo je da se izvrše izmjene Statuta Crnogorske matice , kojima će se predvidjeti  formranje Odbora direktora  kao i izmjene i dopune ostalih članova u cilju postizanja pune afirmacije Kuće meda.Za izmjene i dopune Statuta angažovni su  g Aleksadar Jovićević i g Husein Nurković.

 

Upravni odbor  SPOCG je donio odluku da svi pčelari koji ostvaruju pravo na određene subvencije ( prerada voska, nabavka invertnog sirupa itd) moraju sa sobom imati ovjerene članske karte kao dokaz da su registrovani članvi SPOCG. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *