Objavljen poziv za preradu

 

Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podrškeinvesticijamau preradu nagazdinstvima za 2016. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.1.8. – Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima za 2016. godinu.

 

Predmet ovog Javnog poziva je podrška investicijama koje su neophodne za vršenje prerade na poljoprivrednim gazdinstvima koja se već bave poljoprivrednom proizvodnjom.

 

Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

 

DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

Korisnik je fizičko ili pravno lice,koje mora biti registrovano, ili je predalo kompletnu dokumentaciju za registraciju u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Službeni list Crne Gore, br. 16/14), u trenutku podnošenja zahtjeva (ova definicija se ne odnosi na sektor akvakulture).

 

Korisnik osim upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstva u trenutku podnošenja zahtjevamorada bude registrovan iza primarnu poljoprivrednu proizvodnju[1] u sledećim relevantnim registrima, i to:

 

·         za sektor stočarstva u nekom od registara Veterinarske uprave;

·         za sektor biljne proizvodnjeu nekom od registara ili evidencija Fitosanitarne uprave;

·         za sektor vinogradarstva i vinarstva u registru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;

·         za sektor akvakulture u registru Veterinarske uprave i uCentralnom registru privrednih subjekata (CRPS), gdje je naznačeno da je primarnadjelatnost povezana s akvakulturom.

 

U slučaju da su korisnici pravna licaneophodnoje da je njihova primarna djelatnostvezana za poljoprivredu.

 

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE[2]

1.       Adaptacija objekata za preradu[3]

·         Podržava se adaptacija već postojećih objekata kako bi se ispunili zahtjevi higijene (za prostorije za preradu, snabdjevanje vodom, ličnu higijenu lica koja rukuju hranom) propisani nacionalnim zakonodavstvom u cilju obezbjeđivanja zahtjeva zabezbjednost hrane.

 

2.       Nabavka i ugradnja namjenske, nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje.

 

Sektor prerade mlijeka:

·         oprema za preradu(duplikatori,pasterizatori, kade, sirarski stolovi, prese, kalupi za sireve, police za zrenje sira i ostala oprema za preradu mlijeka),

·         oprema za čuvanje gotovih proizvoda: sir, kajmak, kisjelo mlijeko i drugi proizvodi od mlijeka (namjenske posude za čuvanjeproizvoda od mlijeka, vitrine, rashladne komore i ostala oprema za čuvanje mlječnih proizvoda),

·         oprema za pakovanje (vage, pakerice, etiketirke i ostala oprema za pakovanje proizvoda od mlijeka).

Sektor prerade mesa:

·         oprema za preradu (inox stolovi i ostala oprema za obradu mesa, oprema za soljenje mesa, oprema za sušenje mesai ostala oprema za preradu mesa),

·         oprema za čuvanje gotovih proizvoda: suhomesnati prozvodi i fermentisane kobasice, topljena mast i čvarci i drugi specifični proizvodi od mesa (rashladne vitrine i komore za čuvanje gotovih proizvoda i ostala oprema za čuvanje proizvoda od mesa),

·         oprema za pakovanje (vage, mesoreznice, pakerice, etiketirke i ostala oprema za pakovanje proizvoda od mesa).

Sektor pčelarstva:

·         oprema za preradu(oprema i pribor za otklapanje saća, vrcaljke, duplikator za med, kade za odlaganje ramova, topionici voska, dekristalizatori i ostala oprema za preradu meda),

·         oprema za čuvanje (posudeza med i ostala oprema za čuvanje proizvoda od meda),

·         oprema za pakovanje (vage, etiketirke i ostala oprema za pakovanje meda i proizvoda od meda).

Sektor biljne proizvodnje(uključujući vinarstvo i maslinarstvo):

·         oprema za preradu (mašine za sječenje/rezanje, duplikatori, pasterizatori, pasirke, drobilice, prese, mlinovi, oprema za destilaciju, vinifikatorii ostala oprema za preradu u biljnoj proizvodnji),

·         oprema za čuvanje (hladnjače, vitrine,inoks posudei ostala oprema za čuvanje biljnih proizvoda),

·         oprema za pakovanje (oprema za pripremu pakovanja (kalibratori, sortirnice, tresilice i sl.), vage, pakerice, etiketirke, punilice i ostala oprema za pakovanje biljnih proizvoda).

Sektoraromatičnogiljekovitogbilja:

·         opremazapreradu (sušare, mašinezasječenje/rezanje, drobilice, duplikatori, prese, mlinovi, opremazadestilacijuiostalaopremazapreraduaromatičnogbilja),

·         oprema za čuvanje proizvoda (stalaže i ostala oprema za čuvanje biljnih proizvoda),

·         oprema za pakovanje (vage, pakerice, etiketirke, punilice i ostala oprema za pakovanje proizvoda prerade aromatičnog bilja).

Sektor akvakulture:

·         oprema za preradu ribe i školjaka (inox stolovi i ostala oprema za obradu, oprema za čišćenje, zamrzavanje, soljenje, rezanje, sušenje, filetiranje, dimljenje i ostala namjenska oprema za preradu),

·         oprema za čuvanje (vitrine i komore za čuvanje gotovih proizvoda i ostala namjenska oprema za čuvanje proizvoda od ribe i školjaka),

·         oprema za pakovanje (vage, pakerice, etiketirke, vakumirke i ostala namjenska oprema za pakovanje).

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

·         Podnosilaczahtjevakoji je prethodnihgodinaostvariopodrškupoovomJavnompozivu, možeisključivokonkurisatizanabavkuopremeiliadaptacijuprostorakojanijebilapredmetinvesticijeprethodnihgodina,

·         U tokutrajanjaovogJavnogpozivapoljoprivrednogazdinstvomožekonkurisatisasamojednimzahtjevom,

·         Ukoliko je podnosilaczahtjevapoovomJavnompozivu u tekućojgodinipodniozahtjevzapodrškuponekomdrugomJavnompozivuzaistuinvesticijukodovog Ministarstva,investicijaćebitipodržanasamokrozjedanJavnipoziv, zavisno od odlukepodnosiocazahtjeva,

·         Podržava se nabavka isključivo novih materijala i opreme,

·         Investicija implementirana u skladu sa nacionalnimzakonodavstvom,

·         Korisnik može započeti investiciju tek nakon dobijanja Rješenja o odobrenju projekta od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

·         Nabavkapolovneopreme,

·         Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine,

·         Troškovisopstvenograda,

·         Troškoviobrtnihsredstava,

·         Troškoviosiguranjairegistracije.

 

IZNOS INVESTICIJE

Minimalnavrijednostinvesticije (EUR)

1.000,00

Maksimalnavrijednostinvesticije (EUR)

12.000,00

 

VISINA PODRŠKE

Visinapodrške je do 50% odukupnoprihvatljivihtroškovainvesticije. Podrška se isplaćuje nakon završene investicije,a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

 

NAPOMENE

·         Podnosilaczahtjevaodgovarazatačnostpodatakaidokumentacijezaostvarivanjepravanapodršku,

·         Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zadržava pravo provjere osnovanosti prikazanih troškova,

·         Dokumentacija koja se podnosi uz Zahtjev za podršku ne smijebiti starija od 6 mjeseci,

·         Podrška se može ostvariti uz priložen dokaz da je kupljena roba, oprema ili usluga – plaćenai to: uplatnicu kojom se dokazuje prenos sredstava dobavljaču/izvođaču radova za nabavljenu opremu i/ili izvršene radove; ovjerenu fakturu za kupljenu opremu/izvedene radove; a u slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstvaiovjeren swift od strane banke i jedinstvenu carinsku ispravu,

·         Garanciju za kupljenu opremu,

·         Kupljena oprema mora biti instalirana u objektu korisnika, a građevinski materijal namjenski utrošen,

·         Adaptacija objekta se može podržati na objektu ili zemljištu koje je u vlasništvu/suvlasništvu podnosioca zahtjeva ili u vlasništvu članova njegove kućne zajednice,

·         Ukoliko podnosilac zahtjeva nije jedini vlasnik imovine koja je predmet investicije, potrebna je ovjerena saglasnostsvih suvlasnika iličlanova kućne zajednicena planiranu investiciju,

·         Nabavka svih vrsta roba, usluga i radova može biti prihvatljiva za podršku samo ukoliko je dobavljač roba, pružalac usluga i/ili izvođač radova pravno lice,

·         Realizacija investicije od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju projekta,

·         Investicija ostaje prihvatljiva za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godinaod dana konačne isplate, ne dogode značajne izmjene u smislu:

o   Uticaja na njenu prirodu ili njene uslove za implementaciju;

o   Promjene u prirodi vlasništva jednog dijela investicije, ili prestanka ili izmještajasufinansirane proizvodne aktivnosti,

·         Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su članom 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09, 34/14 i 1/15) i podrazumjevaju vraćanje primljenih sredstava uvećanih za iznos kamate, kao i gubitak prava na bilo koju podršku naredne dvije godine,

·         Izmjene na projektu koji je priložen uzZahjev za podršku nijesu dozvoljene,

·         Izjava o obavezi registracije objekta (prilog uz Javni poziv),

·         Neće se podržati investicije za koje se provjerom utvrdi da je korisnik u srodstvu sa dobavljačem roba ili izvođačem radova.

 

POTREBNADOKUMENTACIJAUZZAHTJEVZAODOBRAVANJEPROJEKTA

·         Popunjen Zahtjev za odobravanje projekta,

·         Za pravna lica – spisak članova stalno i privremeno zaposlenih sa sljedećim podacima: ime i prezime, pol, starost, stručna sprema i aktivnosti zaposlenih,

·         Posjedovni list – list nepokretnosti(objekta koji se adaptira ili objekta u kojem će se nalaziti oprema),

·         Izjava o kućnoj zajednici,

·         Ukolikopodnosilaczahtjevanijejedinivlasnikimovinekojajepredmetinvesticije, potrebnajeovjerenasaglasnostsvih suvlasnikaili članovakućnezajednicenaplaniranuinvesticiju (uslučajuadaptacije),

·         Fotografija objekta i postojeće opreme i skicu-prikaz postojećeg stanja objekta sa kratkimopisom u kom dijelu se planira investicija,

·         Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,

·         Potpisana i pečatirana cjenovna ponuda, predmjer i predračun za planiranu investiciju koja će biti predmet odobravanja (ako su dostavljeni na stranom jeziku treba da budu prevedeni na crnogorski jezik – ovlašćeni sudski tumač),

·         Izjava o obavezi registracije objekta (prilog uz Javni poziv),

·         Detaljna tehnička specifikacija za planiranu investiciju.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PLAĆANJA

·         Popunjen Zahtjev za odobravanje plaćanja,

·         Dokaz da jekupljenaroba, opremailiuslugaplaćenaito: uplatnicakojomsedokazujeprenossredstavadobavljaču/izvođačuradovazanabavljenuopremui/iliizvršeneradove; ovjerenafakturazakupljenuopremu/izvedeneradove; a uslučajukadajerobanabavljenaizinostranstvaiovjerenswiftodstranebankeijedinstvenacarinskaisprava,

·         Garantni list za nabavljenu opremu.

 

NAČINPODNOŠENJAZAHTJEVAZAODOBRENJEPROJEKTA

 

ObrazacZahtjevazaodobrenjeprojektaiobrazacZahtjevazaodobravanjeplaćanjazainvesticijeupreradunagazdinstvimaza2016. godinumogusepreuzetisasajtaMinistarstvapoljoprivredeiruralnograzvojailiukancelarijamaSavjetodavneslužbeubiljnojproizvodnjiiSlužbezaselekcijustoke.

 

PopunjeneobrasceZahtjevadostavitiisključivoputempošte, nasljedećuadresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Direktorat za ruralni razvoj

po Javnom pozivu za dodjelu podrškeinvesticijama u preradu na gazdinstvima

za 2016. godinu

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

 

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

020 482 150

 

Trajanje Javnog poziva je 45kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnom listu “Pobjeda” (03. marta do 16. aprila), dok će se obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

 

 

 

PROCEDURA REALIZACIJE

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja formiraće Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Na osnovu Odluke Komisije o prihvatljivosti zahtjeva, prihvaćeni korisnici će dobiti Rješenje o odobravanju projekta zainvesticije u preradu na gazdinstvima za 2016. godinu na osnovu dostavljenih predračuna (koji su odobreni). Realizacija investicija od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju projekta. Krajnji rok za završetak investicije i podnošenje dokumentacije za isplatu je 30. septembar 2016. godine. Nakon podnešenog Zahtjeva za odobravanje plaćanja, Komisija će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Po obavljenoj kontroli realizovane investicije nalicu mjesta, Komisija će pripremiti Izvještaj o obilasku sa foto-zapisom, na osnovu kojeg će se odlučiti o odobrenju za isplatu podrške. Odobreni iznos podrške će biti isplaćen na žiro račun korisnika. Ne postoji mogućnost prenošenja investicije u narednu godinu.

 [1]Primarna poljoprivredna proizvodnja jeproizvodnja i uzgoj primarnih poljoprivrednih proizvoda biljnog ili životinjskog porijekla, uključujući žetvu i berbu plodova, mužu i uzgoj životinja, koja obuhvata i rukovanje, transport i skladištenje primarnih proizvoda na mjestu proizvodnje, koja za rezultat ima isključivo proizvod koji nije podvrgnut tehnološkim postupcima nakon žetve, sakupljanja plodova osim jednostavne fizičke obrade;

[2]Sektor alkoholnih pića nije predmet podrške ovog Javnog poziva;

[3]Adaptacija je izvodjenje radova na održavanju objekta i radova koji nijesu od uticaja na stabilnost objekta, odnosno pojedinih njegovih djelova, koje se ne smatra građenjem objekta;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *