Škola pčelarstva za buduće pčelare u Kući meda

Ulaganje u obrazovanje predstavlja jedan od najisplativijiih vidova ulaganja.  To je investicija koja uglavnom u dugoročnoj pojekciji daje najbolje rezultate. Imajući u vidu da su pčelarski izazovi sve veći i da je sve veća potreba za uvođenjem novih, savremenijih metoda rada, opšti zaključak je da je neophodno podizati nivo pčelarskog znanja.

Polazeći od ove pretpostavke, Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Centrom za stručno obrazovanje, pokrenuo je tokom 2015 godine razvijanje programa za standarad zanimanja pčelar/pčelarka. Cilj izrade ovog programa obrazovanja bio je povećanje znanja i vještina pčelara, kao preduslova za značajnije povećanje ekonomske koristi od pčelarstva kroz povećanje prinosa i pravilno korišćenje postojećih prirodnih resursa.

Nakon višemjesečnog rada, komisija za normativu u saradnji sa partnerima, definisala je program koji je nedugo zatim usvojio Nacionalni savjet za obrazovanje. Katalog zanimanja je razrađen i usvojen za zvanje pčelar/pčelarka III stepen stručnosti. Ovaj program obuhvata više modula u okviru kojih je pojedinačno razrađen ishod znanja dok je metodologija i organizacija nastave dio koji treba da pripreme budući predavači. Prilikom razvoja modula vodilo se računa da se obuhvate osnovne jedinice iz datih oblasti, odnosno da polaznici dobiju veoma jasnu i kvalitetnu osnovu za rad u pčelarstvu.

Program se sastoji iz sledećih jedinica kvalifikacije/predmetnih oblasti:

1.Osnovi pčelarstva

2.Tehnologija pčelarenja

3.Biologija i zdravstvena zaštita pčela

4.Marketing u pčelarstvu

Ukupan program školovanja biće organizovan kroz 220 časova terorijske i praktične nastave što bi trebalo da se realizuje kroz 4 mjeseca školovanja. Organizacija nastave će biti usklađena između predavača i polaznika.

SPOCG je trenutno u procesu licenciranja ustanove za organozovanje škole koja će se sprovoditi u Kući meda. Prema našim procjenama postupak licenciranja će biti završen početkom naredne godine nakon čega će biti raspisan konkurs za prijem polaznika. Za prvu generaciju polaznika Ministarstvo poljoprivrede je kroz mjere Agrobudžeta obezbijedilo budžet tako da će prva generacija polaznika imati besplatno školovanje.

Detaljna specifikacija i kriterijumi za upis u školu biće objavljeni u okviru javnog konkursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *