Radionica o organskom pčelarenju

Zbog sve većeg interesovanja pčelara za pokretanjem organskog načina pčelarenja, Savez pčelara je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede organizovao radionicu na temu organizovanja organskog pčelarenja. Radionica je održana u Kući meda, 11.03. i na njoj je prisustvovalo oko dvadesetak pčelara.

Samostalna savjetnica za organsku poljoprivredu pri Ministarstvu poljoprivrede, Andrijana Rakočević upoznala je prisutne pčelare o aktivnostima Ministarstva kada je riječ o oblasti organske poljoprivrede, podršci i politici razvoja ovog sektora. Prema njenim riječima, Ministarsvo aktivno podržava organsku poljoprivredu i sve veći broj poljoprivrednika se interesuje za pokretanja ove vrste proizvodnje. Za sada u registru Ministarstva se nalazi 27 sertifikovanih pčelara u organskoj proizvodnju koji ukupno imaju 2788 košnica.

Procedura registracije odnosno upis pčelara u program organskog pčelarenja vrši sertifikaciono tijelo-Monteorganika. Direktor ove ustanove, Jovan Nikolić i kontrolor proizvodnje, Branko Vojinović su detaljno opisali proces registracije, odnosno uslove i kriterijume za bavljenjem organskim pčelarstvom. Procedura registracije počinje prijavljivanjem pčelara u Monetorganiku odnosno podnošenjem zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom, nakon čega korisnik-pčelar, potpisuje ugovor sa Monteorganikom. Važno je napomenuti da je rok za podnošenje zahtjeva 31. mart tekuće godine i svi pčelari koji predaju dokumentaciju do ovog roka imaju pravo na subvenciju za narednu godinu (ovo važi pod uslovom da su ispoštovane odredbe ugovora). Pčelari koji predaju zahtjev za registraciju nakon ovog datuma nemaju pravo na podršku u narednoj godini.  Uslovi za bavljenje organskim pčelarstvom su generalno poznati i uglavnom su kriterijumi koji se poklapaju sa ostalim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Osnova za ovu vrstu proizvodnje je upotreba prirodnih materijala odnosno sirovina koje čine proizvodni proces.

Kada je u pitanju pčelarstvo, navešćemo osnovne kriterijume koji moraju biti ispunjeni i koji se sprovode tokom procesa pćelarenja. Košnice u kojima su smještena pčelinja društva moraju biti od prirodnih materijala, tijela (nastavci) košnice se ne smiju farbati bojama koje su na sintetičkoj osnovi. Isto važi za podnjače i zbjegove. Ramovi takođe mogu biti samo od prirodnih materijala. Žica koja se koristi za armiranje satnih osnova kao i mreža na varoznim podnjačama moraju biti od kiselo otpornih materijala, uglavnom se za ovu najmenu koristi inox. Krov na košnicama može biti opšiven limom jer nije u direktnom kontaktu sa pčelama.

Zdravstvena zaštita pčela od krpelja varoa dozvoljena je upotrebom preparata koji su na organskoj osnovi, to su prije svega preparati na bazi timola ( Apiguadr i Api Life Var) kao i organske kiseline, (mravlja i oksalna) i preparati koji su na bazi kiselina.

Prihrana pčelinjih društava je moguća upotrebom organskog šećera ali pod uslovom da se sertifikaciono tijelo obavijesti o planiranim aktivnostima. U procesu organskog pčelarenja veoma je važno istaći da je obavezno vodjenje sledljive evidencije kompletnog procesa pčelarenja. Ovo podrazumijeva da se u dnevnik upisuju sve aktivnosti koje se sprovode u pčelinjaku kao i da se čuvaju svi dokazi u vezi nabavke sirovina i neophodnog materijala koji se koristi u procesu pčelarenja.

Realni vremenski okvir prelaska sa konvencionalnog na organski sistem pčelarenja je dvije do tri godine.U ovom periodu pčelar treba da zamijeni košnice i da uvede nove satne osnove (satne osnove moraju biti organskog porijekla) odnosno saće, što ujedno predstavlja i najzahtjevniji dio posla.

Sve informacije o organskoj proizvodnji mogu se naći na stranici Monteorganike: www.orgcg.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *