Produžen Javni poziv za nabavku rojeva

     Daljam bb, Danilovgrad, Tel: 069 941 505 E- mail: spocg@t-com.me www pcelarstvo.me
Br. žiro računa: Podgorička banka 550-1347-19;  CKB  510-31507-94; PIB: 02044072

Danilovgrad, 15.09.2021.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku pčelinjih rojeva u okviru  mjere 1.2. Agrobudžeta – Program unapređivanja pčelarstva, podrška mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu.

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore vrši nabavku pčelinjih rojeva za program podsticaja mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu.  Ovaj projekat se realizuje u okviru mjera podrške Agrobudžeta-sektor pčelarstva za mjeru 1.2.

Podrška mladim pčelarima početnicima. Predmet nabavke: pčelinji rojevi na ramovima LR i DB.

Ponuda za nabavku pčelinjih rojeva treba da sadrži:

  • kvantitativni opis pčelinjeg roja
  • karakteristike saća i ramova na kojima se roj nalazi.

Ponude će biti vrednovane na sledeći način:

Tehnički dio ponude : Finansijski dio ponude = 70:30

Moguće je priložiti najviše dvije opcije.

Rok za isporuku rojeva je: 10.10. 2021 godine.

Mjesto isporuke: Kuća meda, Daljam bb, 81412 Spuž-Danilovgrad. ( opciono: lokacija mladog pčelara)

Prevoz pčelinjih rojeva odnosno istovar istih pada na teret ponuđača.

Uslovi i način plaćanja:

  • Plaćanje pčelinjih rojeva će se izvršiti nakon što komisija utvrdi da su pčelinji rojevi u skladu sa navedenim karakteristikama iz ponude.
  • Plaćanje se vrši preko žiro računa Saveza na žiro račun isporučioca i ne duže od mjesec dana nakon isporuke pčelinjih rojeva.
  • U slučaju kašnjenja u isporuci predviđeni su penali.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu: 

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore, Kuća meda, Daljam bb 81412 Spuž-Danilovgrad.

Rok za dostavljanje ponuda je do 20.09.2021 godine.

Otvaranje ponuda će biti 24.09.2021 godine.

O rezultatima sprovedene procedura svi aplikanti će biti obaviješteni.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, Savez će sa istim potpisati Ugovor o nabavci pčelinjih rojeva.

U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenje molim Vas da me kontaktirate putem e-mail-a. spocg@t-com.me

Srdačan pozdrav,

Vladimir Radulović,

Tehnički sekretar, Technical Secretary

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

Confederation of bee-keeping organizations of Montenegro

Kuća meda, Grbe bb, 81410 Danilovgrad, Crna Gora-Montenegro

+38269941505

spocg@t-com.me

www.pcelarstvo.me

SPECIFIKCIJA MINIMALNIH USLOVA ZA PČELINJI ROJ NA LR I DB RAMOVIMA

Pčelinji roj se sastoji od sedam ramova od čega su pet ramova sa medom, dva rama sa polenom. Pokrivenost ramova sa medom mora biti minimum 2/3 rama. Pokrivenost rama pčelom mora biti najmanje 40 %.

Pčelinji roj mora imati obilježenu maticu iz 2021 godine. Isporučioc je dužan dostaviti potvrdu od veterinarske ambulante da pčelinji rojevi nijesu oboljeli od nekih bolesti. Potvrda ne smije biti starija od 20 dana od dana isporuke pčelinjih rojeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *