Crna Gora

Atlas medonosnih biljaka

Atlas medonosnih biljaka Crne Gore ima za cilj da stvori uslove za održiv razvoj pčelarstva zasnovan na ekonomski i ekološki optimalnom korišćenju resursa pčelinje paše i planskom korišćenju prirodnih resursa u svrhu značajnog povećanja pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori.

  • Status U procesu

Katastar medonosnih botaničkih vrsta

Izrada Atlasa medonosnih biljaka, odnosno uspostavljanje katastra medonosnih botaničkih vrsta na cijeloj teritoriji Crne Gore je i preduslov za potpunu primjenu Pravilnika o bližoj sadržini, načinu utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše i pčelarskog pašnog reda (Sl. list CG br. 10/2016). U okviru ove publikacije je prepoznato 76 familija sa preko 550 biljnih vrsta koje imaju značaj za domaću pčelu (Apis melifera). Izdvojena lista vrsta uključuje osnovne fenološke podatke medonosnih vrsta (početak i kraj cvjetanja), sa ocjenom bogatstva nektara, polena i medljike, i ukupnog značaja za pčelinju pašu. U publikaciji je detaljno predstavljeno oko 130 vrsta i rodova medonosnih biljaka koji imaju presudan značaj za pčelinju pašu na području Crne Gore. Svi podaci su naučno obrađeni i valorizovani tokom rada na terenu, laboratorijskih analiza i obrade podataka iz literature. Prikupljeni podaci o medonosnim vrstama su harmonizovani i u odnosu na druge dostupne baze o medonosnim biljnim vrstama za područje Evrope. Za izradu ove publikacije i formiranje baze podataka o prisustvu i rasprostranjenju medonosnih vrsta Crne Gore obrađeni su podaci koji potiču iz više izvora: terenskih istraživanja, laboratorijskih (melisopalinoloških analiza), herbarijumske zbirke Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, informacija dobijenih od pčelara tokom formiranja katastra pčelinjaka, kao i drugih baza podataka. Pored štampane verzije atlasa u izradi je i elektronska baza podataka – katastar medonosnih biljaka Crne Gore.