Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja kroz ovaj Javni poziv.

DEFINICIJA KORISNIKA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

PREDMET PODRŠKE

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se za nabavku:

 • Pčelarskih kontejnera – kapaciteta minimum 36 pčelinjih društava;
 • Specijalizovanih prikolica za transport pčelinjih društava – kapaciteta minimum 15 pčelinjih društava;
 • Specijalizovanih platformi za transport  pčelinjih društava – kapaciteta minimum 15 pčelinjih društava;
 • Prikolica za transport pčelinjih društava – kapaciteta minimum 12 pčelinjih društava

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog Zahtjeva za isplatu sredstava podrške pod uslovom da je:

  • Podnosilac zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku;
  • Podnosilac zahtjeva posjeduje najmanje 20 pčelinjih društava registrovanih u Registrar poljoprivrednih gazdinstava; 
  • Podnosilac zahtjeva je obavezan da ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava do dana donošenja Rješenja o isplati sredstava podrške;
   • Podnosilac zahtjeva ili član kućne zajednice (u Registru poljoprivrednih gazdinstava) posjeduje sopstveno motorno vozilo ukoliko je predmet investicije neka vrsta prikolica za transport pčelinjih društava.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom Javnom pozivu iznosi 30.000,00 EUR.

Podrška se može ostvariti za nabavku jednog kontejnera ili jedne prikolice po gazdinstvu.

Podrška se može ostvariti za nabavku više platformi ukoliko je kapacitet platfomi u skladu sa brojem pčelinjih društava na gazdinstvu.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 50% vrijednosti realizovane i dokazane investicije, s tim da se sredstva podsticaja mogu dodijeliti maksimalno i to:

za kontejnere do 1300,00 EUR;

za specijalizovane prikolice do 1000,00 EUR;

za specijalizovane platforme do 600,00 EUR po platformi i

za prikolice do 850,00 EUR po investiciji.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere odnosno prijem zahtjeva i obavijestiti javnost putem internet stranice Ministarstva. Naknadno pristigli zahtjevi zahtjevi za isplatu sredstava podrške, neće se razmatrati.

Ukoliko dva ili više podnosioca zahtjeva ispunjavaju iste uslove koji su u skladu sa Javnim pozivom, prednost ima podnosilac zahtjeva koji je prvi predao zahtjev u odnosu na ostale podnosioce zahtjeva.

Ukoliko iznos podnijetog Zahtjeva koji ispunjava uslove ovog Javnog poziva prelazi maksimalni iznos sredstava podsticaja, podrška će se isplatiti u maksimalnom iznosu koji je određen Javnim pozivom.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su:

   • Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine;
   • Nabavka polovne opreme;
   • Troškovi osiguranja i registracije;
   • Troškovi bankarskih usluga, troškovi garancija i ostali slični troškovi;
    • Troškovi nastali prije raspisivanja javnog poziva.
    •  

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU SREDSTAVA PODRŠKE

Prilikom podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje prava na podršku po ovom Javnom pozivu (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

    • Zahtjev za isplatu, podnijet na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (obrazac 1);
    • Dokaz da je roba kupljena i plaćena – račun (faktura) izdat i fiskalizovan u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.(“Sl. list CG”, br. 46/201973/2019 i 8/2021.);
    • U slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od strane banke i JCI-jedinstvenu carinsku ispravu;
    • Detaljnu tehničku specifikaciju;
    • Kopiju saobraćajne dozvole na ime podnosioca zahtjeva ili člana kućne zajednice koji se nalazi u Registru poljoprivrednih gazdinstava (za sve investicije izuzev za nabavku kontejnera);

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU SREDSTAVA PODRŠKE

Obrazac zahtjeva po ovom Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i biljne  proizvodnje.

Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo  preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu sredstava podrške za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava za 2023. godinu 

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je od 04.04.2023. godine do 15.09.2023. godine.

VIŠA SILA

Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost. Viša sila nastaje u slučajevima:

    • Smrti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;
    • Dugoročne profesionalne nesposobnosti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;
    • Prirodne katastrofe ili najezde štetnih insekata koje zahvataju regiju, a koja utiče na poljoprivredno gazdinstvo;
    • Nenamjernog uništavanja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu.

U slučaju više sile, podnosilac ili njegov ovlašćeni zastupnik, je obavezan u pisanom obliku dostaviti odgovarajući dokaz Ministarstvu, u roku od 15 radnih dana od dana djelovanja više sile. Dokaz je potrebno dostaviti od tijela koje je nadležno za taj oblik više sile (npr. u slučaju smrti to je smrtovnica izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova). Datum izdavanja dokaza, od relevantnog tijela, mora biti prije datuma isteka roka za podnošenje zahtjeva, ukoliko se podnosi kao razlog kašnjenja zahtjeva.

PROCEDURA REALIZACIJE

Nakon podnošenja zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će sprovesti administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu. Provjera upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava će se vršiti po službenoj dužnosti.

Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterijume definisane Javnim pozivom, predmetni zahtjev će biti odbijen.

Nakon izvršene terenske kontrole, na osnovu koje će biti sačinjen izvještaj o obilasku sa prilogom-fotozapisom sa terena Ministarstvo će odobreni iznos podrške uplatiti na žiro-račun korisnika koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava

NAPOMENE

U slučaju da podnosilac zahtjeva ne dozvoli ili spriječi kontrolu na terenu, ili na bilo koji drugi način utiče na rad kontrolora, podnijet zahtjev zbog kojeg se vrši kontrola na terenu neće biti odobren. Za vrijeme kontrole na terenu, kontrolori mogu provjeravati sve navode iz zahtjeva. Kontrola na terenu je dužna da utvrdi da li je realizovana investicija u skladu sa Javnim pozivom. U slučaju kada je podnosilac zahtjeva obaviješten o kontroli na terenu obavezan je prisustvovati istoj, on ili drugo lice sa ovlašćenjem podnosioca zahtjeva ovjerenim u sudu, opštini ili kod notara. Korisnik je u obavezi da detaljno objasni kontrolorima kako da dođu do gazdinstva koje su predmet kontrole. Kontrolori mogu (nije obavezujuće) najaviti kontrolu 48 sati unaprijed korisniku, pod uslovima da ciljevi i svrha kontrole na terenu nijesu ugroženi prethodnom najavom.

    • Korisnici podsticaja se mogu prijaviti za samo jedan projekat po ovom Javnom pozivu. Ukoliko se tokom kontrole utvrdi da su se članovi istog poljoprivrednog gazdinstva prijavili za 2 projekta istovremeno, oba projekta biće diskvalifikovana.
    • Specijalizovana prikolica ili platforma za transport pčelinjih društava je isključivo sa definisanim prostorom za smještaj košnica.
    • Podrška se može ostvariti za nabavku opreme koja je konstruisana u skladu sa:
    • Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list CG”, br. 33/12, 58/14 i 14/17 – Odluka US CG i 66/2019);
    • Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Službeni list CG”, broj 02/15);
    • Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori („Službeni list CG”, broj 5/201563/201810/2019 – Odluka US CG, 68/2020 i 16/2021. ).
    • Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja.
    • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  zadržava pravo provjere osnovanosti prikazanih troškova.
    • Podnosilac zahtjeva je dužan da omogući ovom Ministarstvu provjeru podataka i dokumentacije priložene uz Zahtjev na licu mjesta.
    • Podržava se nabavka isključivo nove opreme.
    • Realizacija investicije od strane korisnika ne može otpočeti prije objavljivanja ovog Javnog poziva.
    • Ukoliko podnosiolac zahtjeva ne ažurira podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava predmet neće ostvariti pravo na podršku.
    • Ukoliko podnosiolac zahtjeva nije upisan u Registru poljoprivrednih gazdinstava do dana podnošenja zahtjeva za isplatu, predmet neće ostvariti pravo na podršku.

Podnosilac zahtjeva ne može ostvariti pravo na sredstva podsticaja za nabavku ove vrste opreme, ukoliko je ona bila predmet podrške prethodnih 3 godine kroz projekte Agrobudžeta ili IPARD-a.

    • Ukoliko se u postupku finansijske provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova kod nadležnih organa, utvrdi da je korisnik podsticaja na bilo koji način doveo u zabludu ili naveo na pogrešan zaključak Ministarstvo, korisnik podsticaja shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09, 34/14 i 1/15) dužan je da vrati sredstva podsticaja koja su nenamjenski utrošena, uvećana za iznos zatezne kamate. Takođe korisnik sredstava podsticaja u ovom slučaju, gubi pravo na svaki vid podsticaja u naredne dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva.
    • Podnosilac zahtjeva je obavezan da investiciju čuva u svom vlasništvu u periodu od minimum 5 godina od dana isplate investicije.
    • Ministarstvo može obići korisnika kojem je isplaćena podrška u periodu od pet godina od dana konačne isplate radi utvrđivanja da li su sredstva namjenski iskorištena.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Podgorica

020/672-006

020/482-280

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505

Dokumentacija

Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava za 2023. godinu
Obrazac za dodjelu sredstava podrške za nabavku opreme za transpotr pčelinjih zajednica za 2023. godinu

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.