JAVNI POZIV za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 25/23) – 2023. godinu – budžetski program 1.2. Program unapređivanja pčelarstva, objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za odabir pčelara-odgajivača selekcionisanih pčelinjih matica.

DEFINICIJA KORISNIKA

Korisnici po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

PREDMET PODRŠKE

Predmet Javnog poziva je odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu, koji će za registrovane pčelare u Crnoj Gori odgojiti i isporučiti selekcionisane matice.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 60.000,00 EUR.

Podrška Ministarstva za registrovane pčelare po selekcionisanoj, odgojenoj, sparenoj, isporučenoj i preuzetoj pčelinjoj matici, po ovom Javnom pozivu iznosi 7,00 (SEDAM) EUR.

 USLOV ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovima da:

 • Podnosilac zahtjeva posjeduje minimum 80 registrovanih pčelinjih proizvodnih društava;
 • Oprema i košnice za uzgoj pčelinjih matica se nalaze na teritoriji Crne Gore;
 • Pčelinja društva  su zdrava i bez prisustva bolesti i štetočina;
 • Podnosilac zahtjeva mora uzgojiti minimum 200 jedinki pčelinjih matica, osim ukoliko se proporcionalnim umanjenjem drugačije raspodijeli;
 • Podnosilac zahtjeva odgoji matice u skladu sa Odgajivačko selekcijskim programom pčelinjih matica („Službeni list CG”, br. 72/10 i 48/15),
 • Podnosilac zahtjeva ispunjava ostale uslove u skladu sa zootehničkim standardima i etološkim normativima za uzgoj i selekciju pčelinjih matica.

RASPODJELA, PRAĆENJE I ISPLATA

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovom da:

 • Ukoliko broj zahtijevanih matica podnijetih zahtjevima, koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, pređe ukupan broj određen ovim javnim pozivom, izvršiće se proporcionalno smanjenje broja, u odnosu na svaki pojedinačni Zahtjev;
 • Ukoliko je broj isporučenih matica veći od dodijeljenih Rješenjem o odobravanju, isplata će se vršiti na osnovu broja dodijeljenog u Rješenjem o odobravanju;
 • Ukoliko je broj isporučenih matica manji od dodijeljenih Rješenjem o odobravanju, isplata će se vršiti na osnovu broja isporućenih;
 • Ukoliko je broj isporučenih matica manji od dodijeljenih Rješenjem o odobravanju, i razlika je veća od 20%, primijeniće se administrativna kazna na odobreni iznos;
 • Administrativna kazna se obračunava tako što će odobreni iznos, na osnovu isporučenih matica, biti umanjen za 10%.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje investicije po ovom Javnom pozivu podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za prijavu, podnijet na Obrascu 1 koji je sastavni dio Javnog poziva,
 • Za pravna lica izvod iz CRPS,
 • Uvjerenje o zdravstvenom stanju pčelinjih društava, na ukupan broj pčelinjih društava koja se nalaze u RPG-u, koje ne smije biti starije od 30 dana.

Podnosilac zahtjeva je obavezan da do donošenja Rješenja o odobravanju ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Nakon utvrđivanja osnovanosti zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi odluku o odobravanju ili odbijanju tražene dodjele sredstava podsticaja.

ZAHTJEV ZA ISPLATU SELEKCIONISANIH PČELINJIH MATICA

Nakon što realizuje investiciju u skladu sa odobrenjem ovog Ministarstva korisnik sredstava podsticaja dostavlja zahtjev za isplatu, podnijet na Obrascu 2 koji je sastavni dio Javnog poziva.

Pored ove dokumentacije Ministarstvo će od poljoprivrednog inspektora ili službenog lica Ministarstva koje prati raspodjelu pčelinjih matica pribaviti ovjerene i potpisane spiskove korisnika podrške.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci zahtjeva za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za savjetodavne poslove u biljnjoj proizvodnji.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile. Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva kao i zahtjevi koji su podnjeti nakon isteka roka odnosno neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

po Javnom pozivu za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu

Moskovska 101, 81000 Podgorica

 

Trajanje Javnog poziva je od 23.03.2023. godine do 07.04.2023. godine.

VIŠA SILA

Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost. Viša sila nastaje u slučajevima:

 • Smrti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;
 • Dugoročne profesionalne nesposobnosti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;
 • Prirodne katastrofe ili najezde štetnih insekata koje zahvataju regiju, a koja utiče na poljoprivredno gazdinstvo;
 • Nenamjernog uništavanja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu.

U slučaju više sile, podnosilac ili njegov ovlašćeni zastupnik, je obavezan u pisanom obliku dostaviti odgovarajući dokaz Ministarstvu, u roku od 15 radnih dana od dana djelovanja više sile. Dokaz je potrebno dostaviti od tijela koje je nadležno za taj oblik više sile (npr. u slučaju smrti to je smrtovnica izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova). Datum izdavanja dokaza, od relevantnog tijela, mora biti prije datuma isteka roka za podnošenje zahtjeva, ukoliko se podnosi kao razlog kašnjenja zahtjeva.

PROCEDURA REALIZACIJE

Nakon objavljivanja ovog Javnog poziva Ministarstvo će izvrši administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu – licu mjesta onih zahtjeva za koje se utvrdi da su dostavili svu neophodnu dokumentaciju. Kontrolom na terenu obuhvati će se brojno stanje društava, broj oplodnjaka i osnovni pribor za uzgoj matica.

Ukoliko se utvrdi da na nekom od pčelinjaka nisu ispunjeni veterinarski uslovi (prisustvo krečnog legla, američke kuge itd.) Ministarstvo neće odobriti naredne zahtjeve sa ovog gazdinstva po ovom Javnom pozivu za tekuću godinu.

Ukoliko dva ili više podnosioca zahtjeva ispunjavaju iste uslove koji su u skladu sa Javnim pozivom, izvršiće se proporcionalno smanjenje broja, u odnosu na svaki pojedinačni Zahtjev.

Za svakog podnosioca zahtjeva, koji ispunjava uslove, Rješenjem biće definisan broj pčelinjih matica (kvota) koje je dužan da odgoji i isporuči.

Podnosilac zahtjeva, za kojeg se nakon terenske kontrole utvrdi ispunjenje uslova propisanih ovim Javnim pozivom, dobiće rješenje od Ministarstva kojim su propisane obaveze da će na vrijeme odgojiti dogovoreni broj pčelinjih matica i da će uredno voditi evidenciju o odgojenim, sparenim, isporučenim pčelinjim maticama za 2023. godinu.

Distribucija selekcionisanih matica vrši se uz prisustvo i obaveznu kontrolu poljoprivrednog inspektora ili službenog lica Ministarstva. Ministarstvo će odabrati lokaciju na kojoj će se distribuirati matice.

Za svaku isporuku na licu mjesta sačinjava se zapisnik o broju isporučenih matica i od kojih odgajivača su matice koji potpisuju odgajivač pčelinjih matica i poljoprivredni inspektor ili službeno lice Ministarstva (u daljem tekstu: zapisnik).

Nakon što odabrani odgajivač pčelinjih matica isporuči i poslednju pčelinju maticu shodno Rješenju podnosi zahtjev za isplatu (Obrazac 2), krajnji rok 01.09.2023.godine.

Zapisnik i spiskovi pčelara sa podacima o preuzetim pčelinjim maticama su osnov za isplatu sredstava. Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu, zapisnika i spiska uplata po osnovu isporučenih pčelinjih matica vrši se na žiro račun odgajivača matica.

Odobreni iznos podrške će biti isplaćen na žiro-račun korisnika koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 

NAPOMENE:

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost dokumentacije i podataka za ostvarivanje prava na podsticaj i namjensko korišćenje sredstava podsticaja.

Korisnik podsticaja koji je na osnovu netačne dokumentacije, odnosno prevarom ostvario pravo na korišćenje sredstava podsticaja ili je sredstva podsticaja nenamjenski koristio shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG”, br. 56/09, 34/14,1/15 i 30/17) obavezan je da vrati sredstva podsticaja koja su nenamjenski iskorištena, uvećana za iznos zatezne kamate. Takođe, korisnik sredstava podsticaja u ovom slučaju gubi pravo na svaki vid podsticaja u naredne dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva.

Podnosilac zahtjeva je dužan da omogući službenom licu kojeg odredi ovo Ministarstvo provjeru podataka i dokumentacije priložene uz Zahtjev za dodjelu sredstava podsticaja na licu mjesta, kao i zdravstveno stanje pčelinjeg društva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Podgorica

020/482-006

020/482-280

Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505

Dokumentacija

Javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu
Javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023. godinu
Obrazac za odabir odgajivača pčelinjih matica za 2023

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.