JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za 2024. godinu

javni poziv

Dokumenta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 23/24) budžetski program 1.2. Program unapređivanja pčelarstva, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za 2024. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za 2024. godinu (u daljem tekstu: „Javni poziv“) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podrške kroz ovaj Javni poziv.

DEFINICIJA KORISNIKA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/2009, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja Registra subjekata i Registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

PREDMET PODRŠKE

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se za nabavku:

– Košnica i/ili djelova košnica;

– električne ograde (čobanica) sa pripadajućom opremom (aparat, baterija, izolator, stub i žica); i

– pčelarskog pribora i opreme.

Spisak se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi elementi jedne LR košnice su: 3 tijela, 30 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov, sastavni elementi jedne DB košnice: 1 tijelo plodišta, 2 tijela medišta, 30 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov. Za Farar košnice su: 4 tijela, 40 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov, dok su sastavni djelovi Rodne voje: 4 tijela, 40 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov.

Ukoliko je predmet investicije nabavka djelova košnice korisnik ima pravo na nabavku najviše pet od šest prihvatljivih elemenata košnice (plodište, medišta, ramovi, antivarozna podnjača, zbjeg, krov).

Dio investicije koji se odnosi na nabavku više elemenata košnice od prihvatljivog ovim Javnim pozivom, odbiće se kao neprihvatljiv.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu

podnijetog Zahtjeva za isplatu sredstava podrške pod uslovom da je:

– Podnosilac zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku;

– Podnosilac zahtjeva je obavezan da ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava do dana donošenja Rješenja o isplati sredstava podrške;

– Podnosilac zahtjeva posjeduje najmanje 15 pčelinjih društava registrovanih u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

Maksimalni iznos prihvatljive podrške po zahtjevu za nabavku: košnica, djelova košnica, električne ograde sa pripadajućom opremom, pčelarske opreme je do 5,000.00 eura, dok vrijednost prihvatljive podške za nabavku pribora i opreme ne može iznositi preko 3,000.00 eura.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom Javnom pozivu iznosi 150.000,00 EUR.

Podrška se može ostvariti samo za jednu električnu ogradu po gazdinstvu.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 50% vrijednosti realizovane i dokazane investicije, s tim da se sredstva podrške mogu dodijeliti maksimalno i to:

– do 50% za nabavku pčelarskog pribora i opreme.

– za nabavku elekrične ograde sa pratećom opremom do 300,00 EUR po zahtjevu;

– za nabavku tijela za LR tip košnice do 6,50 eura;

– za nabavku plodišta za DB tip košnice do 8,50 eura;

– za nabavku medišta za DB tip košnice do 6,00 eura;

– za nabavku tijela za Rodna voja tip košnice do 4,20 eura;

– za nabavku tijela za Farar tip košnice do 6,00 eura.

– za nabavku antivarozne podnjače bez mreže do 8 eura;

– za nabavku antivarozne podnjače sa aliminijskom mrežom do 9,00 eura;

– za nabavku antivarozne podnjače sa inox mrežom do 11,00 eura;

– za nabavku rama do 0.35 eura po ramu;

– Za nabavku zbjega do 5,50 eura;

– Za nabavku krova do 7,00 eura.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere odnosno prijem zahtjeva i obavijestiti javnost putem internet stranice Ministarstva.

Ukoliko broj podnijetih zahtjeva za podršku koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva pređe vrijednost sredstava opredijeljenih Agrobudžetom, izvršiće se proporcionalno smanjenje iznosa sredstava podsticaja za sve zahtjeve pristigle do trenutka prekida realizacije Javnog poziva i zahtjeva koji pristignu nakon obustavljanja poziva a koji su blagovremeno podnijeti. Naknadno pristigli zahtjevi za isplatu sredstava podrške, neće se razmatrati.

Ukoliko iznos podnijetog zahtjeva koji ispunjava uslove ovog Javnog poziva prelazi maksimalni iznos sredstava podsticaja, podrška će se isplatiti u maksimalnom iznosu koji je određen Javnim pozivom ili do vrijednosti proporcionalnog umanjenja.

Neprihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su:

– Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine;

– Nabavka polovne opreme;

– Troškovi bankarskih usluga, troškovi garancija i ostali slični troškovi; i

– Troškovi nastali prije raspisivanja ovog Javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE

Prilikom podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje pravo na podršku po ovom Javnom pozivu (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za prijavu, podnijet na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (obrazac 1);

– Dokaz da je roba kupljena i plaćena – račun (faktura) izdata i fiskalizovana u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.(“Sl. list CG”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021.);

– Otpremnica (za opremu nabavljenu od domaćih dobavljača);

– U slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od strane banke i JCI-jedinstvenu carinsku ispravu;

– Detaljnu tehničku specifikaciju.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE

Obrazac zahtjeva po ovom Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje.

Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu sredstava podrške za košnica, pčelarskog pribora i opreme, djelova košnice i električne ograde (čobanica) za 2024. godinu

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je od 05.04.2024. godine do 16.09.2024. godine.

VIŠA SILA

Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost. Viša sila nastaje u slučajevima:

– Smrti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;

– Dugoročne profesionalne nesposobnosti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;

– Prirodne katastrofe ili najezde štetnih insekata koje zahvataju regiju, a koja utiče na poljoprivredno gazdinstvo;

– Nenamjernog uništavanja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu.

U slučaju više sile, podnosilac ili njegov ovlašćeni zastupnik, je obavezan u pisanom obliku dostaviti odgovarajući dokaz Ministarstvu, u roku od 15 radnih dana od dana djelovanja više sile. Dokaz je potrebno dostaviti od tijela koje je nadležno za taj oblik više sile (npr. u slučaju smrti to je smrtovnica izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova). Datum izdavanja dokaza, od relevantnog tijela, mora biti prije datuma isteka roka za podnošenje zahtjeva, ukoliko se podnosi kao razlog kašnjenja zahtjeva.

PROCEDURA REALIZACIJE

Nakon podnošenja zahtjeva, Ministarstvo će izvršiti administrativnu i/ili terensku kontrolu podnijete dokumentacije, međutim za podršku nabavke pčelarske opreme terenska kontrola je obavezna. Provjera upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava će se vršiti po službenoj dužnosti. Ukoliko Ministartsvo utvrditi da je podjeti zahtjev u skladu sa uslovima Javnog poziva odobreni iznos podrške uplatiti će na žiro-račun korisnika koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava, osim u slučaju kada je neophodno izvršiti terensku kontrolu za nabavku košnica i djelova košnice. Nakon izvršene terenske kontrole, na osnovu koje će biti sačinjen izvještaj o obilasku sa prilogom-fotozapisom sa terena Ministarstvo će odobreni iznos podrške uplatiti na žiro-račun korisnika koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava, ili na prvi aktivni žiro račun korisnika prema podacima Centralne banke Crne Gore.

NAPOMENE

– U slučaju da podnosilac zahtjeva ne dozvoli ili spriječi kontrolu na terenu, ili na bilo koji drugi način utiče na rad kontrolora, podnijet zahtjev zbog kojeg se vrši kontrola na terenu neće biti odobren. Za vrijeme kontrole na terenu, kontrolori mogu provjeravati sve navode iz zahtjeva. Kontrola na terenu je dužna da utvrdi da li je realizovana investicija u skladu sa Javnim pozivom. U slučaju kada je podnosilac zahtjeva obaviješten o kontroli na terenu obavezan je prisustvovati istoj, on ili drugo lice sa ovlašćenjem podnosioca zahtjeva ovjerenim u sudu, opštini ili kod notara. Korisnik je u obavezi da detaljno objasni kontrolorima kako da dođu do gazdinstva koje su predmet kontrole. Kontrolori mogu (nije obavezujuće) najaviti kontrolu 48 sati unaprijed korisniku, pod uslovima da ciljevi i svrha kontrole na terenu nijesu ugroženi prethodnom najavom.

– Korisnici podrške se mogu prijaviti za samo jedan projekat po ovom Javnom pozivu. Ukoliko se tokom kontrole utvrdi da su se članovi istog poljoprivrednog gazdinstva prijavili za 2 projekta istovremeno, oba projekta biće diskvalifikovana.

– Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podrške.

– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadržava pravo provjere osnovanosti prikazanih troškova.

– Sredstva podrške će se umanjiti za vrijednost zahtijevanih troškova koji nijesu u skladu sa Prilogom 1 Javnog poziva.

– Podnosilac zahtjeva ne može ostvariti pravo na sredstva podrške za nabavku ove vrste opreme, ukoliko je ona bila predmet podrške prethodnih 3 godine kroz projekte IPARD-a.

– Ukoliko se u postupku finansijske provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova kod nadležnih organa, utvrdi da je korisnik podrške na bilo koji način doveo u zabludu ili naveo na pogrešan zaključak Ministarstvo, korisnik podrške shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09, 34/14 i 1/15) dužan je da vrati sredstva podrške koja su nenamjenski utrošena, uvećana za iznos zatezne kamate. Takođe korisnik sredstava podrške u ovom slučaju, gubi pravo na svaki vid podrške u naredne dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva.

– Podnosilac zahtjeva je obavezan da investiciju čuva u svom vlasništvu u periodu od minimum 5 godina od dana isplate investicije.

– Realizovana investicija može biti predmet kontrole narednih 5 godina.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt

telefon

Ministarstvo    poljoprivrede,    šumarstva    i     vodoprivrede, Podgorica

020/672-006

020/482-280

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.